Δραστηριότητες

Δανειστική βιβλιοθήκη – Προβολές ταινιών – Εργαστήριο Η/Υ – Internet – Party

Πιστεύουμε ότι η εκμάθηση ξένων γλώσσών, όπως και κάθε άλλη εκπαιδευτική διαδικασία, γίνεται πολύ περισσότερο άμεση και εύληπτη από τα παιδιά όταν συνοδεύεται από προσεγμένες δόσεις ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Έτσι, προσπαθούμε τα μαθήματά μας να είναι όσο το δυνατόν πιο ζωντανά και να εκμεταλλεύονται στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες.

Κι επειδή η εκπαιδευτική εμπειρία πρέπει να προσφέρει τόσο γνώση όσο και ικανοποίηση:

– Τα μαθήματα υποβοηθούνται από οπτικοακουστικό υλικόκαι προβολές ειδικών για την εκμάθηση ξένων γλωσσών ταινιών.

– Λειτουργεί πλούσια δανειστική βιβλιοθήκη.

– Το εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι πάντοτε εξοπλισμένο με τα πιο καταξιωμέναπρογράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών.

– Ακόμη, το εργαστήριο Η/Υ παρέχει ελεγχόμενη πρόσβαση στο διαδίκτυο (με υψηλές ταχύτητες ADSL) τόσο για την εξοικείωση των παιδιών με το υπέροχο αυτό μέσο αλλά και για την ανάπτυξη εργασιών σε ηλεκτρονική μορφή.